Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży

Udostępnianie danych

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej i osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • - uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • - wglądu do dokumentów urzędowych,
  • - dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • - ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • - udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • - wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 Wzór wniosku:

 

Metadane

Data publikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry