Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży

Regulamin Zgromadzenia Wspólników

REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY SP. Z O.O.

(jednolity tekst)

 § 1.

 1. Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Spółki z o.o. zwane dalej Zgromadzeniem Wspólników, jest najwyższą władzą Spółki. Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łomży.
 2. Postanowienia Zgromadzenia Wspólników w formie uchwał podejmuje na posiedzeniu Prezydent Miasta Łomży
 3. W posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej i inne zaproszone osoby.

§2.

 1. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników są sprawy wnoszone przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą, względnie przez Prezydenta Miasta Łomży, a w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  4. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej spośród osób, które złożyły egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, poza członkami Rady wybieranymi i odwoływanymi przez pracowników,
  5. decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki handlowej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,
  6. uchwalanie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
  7. emisja obligacji,
  8. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekraczały sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
  9. tworzenie funduszy celowych,
  10. zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  11. określanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
  12. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  13. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
  14. zmiana umowy Spółki,
  15. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,
  16. zatwierdzanie planów rocznych i wieloletnich Spółki,
  17. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.
 2. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w ust. 1 pkt. a), b) i c).

§3.

 1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki listem doręczonym co najmniej dwa tygodnie przed terminem, z podaniem dnia, miejsca i godziny Zgromadzenia Wspólników zawierającym przewidywany porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki także treść zamierzonych zmian.
 2. Prezydent Miasta Łomży może zdecydować o odbyciu Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie, a wówczas zasady określone w ust. 1 co do zwołania Zgromadzenia Wspólników będą wyłączone.

§4.

 1. Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w takim czasie, aby odbyło się ono w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
 2. Jeżeli Zarząd Spółki nie wykona powyższego, Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd Spółki może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie, gdy uzna to za konieczne.
 4. Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.
 5. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej., może je zwołać Rada Nadzorcza.
 6. W przypadkach wymienionych w ust. 4  Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników wciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania.

§5.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być sprawy nie zastrzeżone dla Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 6.

Sprawy zgłoszone do porządku dziennego Zgromadzenia Wspólników powinna zaopiniować Rada Nadzorcza. Opinia Rady Nadzorczej nie jest konieczna w sytuacjach określonych w § 3 ust. 2, o czym decyduje Prezydent Miasta Łomży, z wyłączeniem jednak spraw określonych w § 2 ust. 1 pkt a), b) i c).

§ 7.

 1. Uchwałą Zgromadzenie Wspólników może nakazać Zarządowi Spółki sprostowanie sprawozdawczości, skorygowanie sprawozdania finansowego, jeśli wykazują one nieprawidłowości lub są sprzeczne z regulaminami lub umową Spółki.
 2. Uchwała podjęta na Zgromadzeniu Wspólników wbrew przepisom prawa, postanowieniami umowy Spółki może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciw Spółce powództwa o unieważnienie uchwały.
 3. Uchwała może być zaskarżona nawet w przypadku jej zgodności z przepisami prawa jeśli godzi w interesy Spółki.
 4. Uchwała może być zaskarżona przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą przez wytoczenie powództwa.

§8.

 1. Z każdego Zgromadzenia Wspólników obowiązuje sporządzenie protokółu wraz z wpisaniem tam podjętych uchwał.
 2. W protokóle należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników, jego zdolność do podejmowania uchwał oraz dołączyć listę obecności.
 3. Protokół podpisuje protokolant oraz Prezydent Miasta Łomży.
 4. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Spółki i przechowuje przez okres 10 lat.
 5. Obsługę biurowo-administracyjną Zgromadzenia Wspólników oraz prowadzenie dokumentacji zapewnia Zarząd Spółki.

Regulamin został uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Spółki z o.o. uchwałą nr 4/97 z dnia 09.12.1997 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Jednolity tekst Regulaminu, na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 uchwały Nr 6/04 Zgromadzenia Wspólników MPEC Sp. z o.o w Łomży z dnia 18 maja 2004 r. opracowany został przez Zarząd Spółki. Jednolity tekst Regulaminu uwzględnia zmiany Regulaminu wprowadzone  uchwałą Nr 6/04 Zgromadzenia Wspólników z dnia 18maja 2004 r.,  która weszła w życie z dniem podjęcia.

Łomża, 18 maja 2004 r

Metadane

Data publikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry