Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Spółki z o.o. (jednolity tekst)

§ 1.

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.

§ 2.

 1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.
 2. Pracownicy Spółki posiadają prawo wybierania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej
 3. Przedstawiciele pracowników do Rady Nadzorczej wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności.’
 4. Przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej wybierają i odwołują pracownicy w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Radę Pracowniczą Przedsiębiorstwa. Regulamin jest wiążący dla Spółki.
 5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, spośród osób, które złożyły egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgromadzenie Wspólników odwołuje również członków Rady przez siebie powołanych.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę i sekretarza, który protokółuje jej posiedzenia. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata.
 8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tych funkcji.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Zgromadzenie Wspólników mogą być w każdej chwili odwołani przez ten organ.

§3.

Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności a w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz dokonywanie z nimi w imieniu Spółki czynności ze stosunku pracy bądź stosunków cywilno-prawnych.
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty,
 3. wybór rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Spółki,
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego rocznego sprawozdania z wyników oceny wymienionej w pkt. 2,
 5. przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 6. zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Spółki,
 7. opiniowanie projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników,
 8. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu bądź całego Zarządu,
 9. zwołanie Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwołał go w przewidzianym przepisami terminie,
 10. rozpatrywanie innych spraw Spółki zleconych przez Zgromadzenie Wspólników,
 11. występowanie do Zgromadzenia Wspólników z wnioskami o przyznanie członkom Zarządu Spółki okresowych nagród pieniężnych.

§4.

Rada Nadzorcza uprawniona jest m.in. do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,
 2. sprawdzania akt i dokumentów Spółki,
 3. dokonywania kontroli finansowej Spółki,
 4. żądania od Zarządu przedstawienia sprawozdań lub wyjaśnień związanych z działalnością Spółki,
 5. wydawania zaleceń pokontrolnych dla Zarządu,
 6. występowanie z wnioskami do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania lub uprawnienia.

 §5.

 1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach oraz poprzez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w kwartale.
 2. Posiedzenie Rady nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub choroby jego zastępca:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Zgromadzenia Wspólników lub Zarządu,
  3. na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

   ​Żądający zwołania zebrania Rady winni określić temat posiedzenia. W przypadku pkt-u b i c posiedzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 14 –tu dni od daty zgłoszenia żądania.
 3. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą być powiadomieni listami poleconymi wysłanymi co najmniej na tydzień przed posiedzeniem lub w tym terminie złożyć oświadczenie, że przyjęli termin posiedzenia do wiadomości w inny sposób.
 4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezydent Miasta Łomży oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady członkowie Zarządu Spółki i inne osoby.
 5. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie:
  1. uchwał,
  2. wniosków i opinii do Zgromadzenia Wspólników,
  3. zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.
 6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 4 jej członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu a wnioski i zalecenia większością głosów obecnych.
 8. Głosowanie jest jawne, chyba że co najmniej 2/3 obecnych członków zażąda głosowania tajnego.

§6.

 1. Czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza wykonuje:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Zgromadzenia Wspólników,
  3. na wniosek Zarządu.
 2. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru i kontroli jedynie łącznie przy obecności co najmniej 1/3 jej członków.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza przewodniczącego zespołu kontrolnego, który powinien przedstawić Zarządowi Spółki upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
 4. W skład zespołu kontrolnego Rada Nadzorcza może powołać ekspertów spoza swojego grona. Rada może także zobowiązać Zarząd Spółki do zlecania opracowania dla jej użytku ekspertyz i opinii.
 5. Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisują kontrolujący, osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność Spółki oraz Prezes Zarządu. Odpis protokołu należy doręczyć Zarządowi.
 6. Zarządowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od doręczenia odpisu protokołu oraz zgłoszenia wyjaśnień, uzupełnień.
 7. Rada Nadzorcza wydaje zalecenia pokontrolne dla Zarządu w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu.

 §7.

Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami umowy Spółki oraz Regulaminem.

§ 8.

 1. Regulamin został uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 1 października 1997 roku uchwałą Nr 1/97.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników.

***

Jednolity tekst Regulaminu, na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 uchwały Nr 7/04 Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 maja 2004 r. opracował Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Łomży, uwzględniając zmiany do Regulaminu wprowadzone tą uchwałą Nr 7/04 Zgromadzenia Wspólników, która weszła w życie z dniem podjęcia.

Łomża, 18 maja 2004 r.

Metadane

Data publikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry