Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP oraz głównej strony internetowej MPEC Sp. z o.o. w Łomży znajdującej się pod adresem https://www.mpec.lom.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-04.

Strony internetowe są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych za wyjątkiem niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, przez co programy wspomagające osoby osoby niewidome nie są w stanie odczytać części dokumentów,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-16, zakutalizowano dnia: 2023-09-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronach internetowych MPEC Sp. z o.o. w Łomży można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, które nie wchodzą w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Ruszczyk (e-mail: informatyk@mpec.lom.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86-215-28-12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. MPEC Sp. z o.o. w Łomży powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, MPEC Sp. z o.o. w Łomży niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MPEC Sp. z o.o. w Łomży może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy MPEC Sp. z o.o. w Łomży odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. - ul. Kopernika 9A, 18-400 Łomża

  1. Budynek administracyjno-biurowy  zlokalizowany przy ul. Kopernika 9A w Łomży, który stanowi jednocześnie punkt obsługi klienta  w zakresie dostawy energii cieplnej do odbiorcy, dostosowany jest do dostępności dla osób niepełnospra-wnych w płaszczyźnie poziomej pierwszej kondygnacji (parteru). Przed budynkiem  na parkingu wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych poruszających się transportem samochodowym, oraz rozmieszczone są odpowiednie oznakowania  ułatwiające  dostęp oraz poruszanie się osób niepełnosprawnych w obrębie budynku. W poziomie parteru zlokalizowane jest WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  Budynek nie posiada komunikacji  pionowej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i nie planuje się realizacji takowych rozwiązań , ponieważ  punkty obsługi klienta zlokalizowane są w parterze budynku, gdzie zapewniony jest nieutrudniony dostęp dla takich osób. 
  2. Przedsiębiorstwo wyklucza możliwość zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych budynku  administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9A w kierunku umożliwienia dostępu w układzie pionowym do wszystkich pomieszczeń, ponieważ nie występuje taka konieczność z uwagi na umiejscowienie wszystkich punktów istotnych dla obsługi klienta na parterze, w miejscach dostępnych dla niepełnosprawnych. 
  3. W parterze budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kopernika 9A umieszczone są informacje wizualne w postaci informacji pisemnej - tablice informacyjne dotyczące usytuowania poszczególnych działów i punktów obsługi klienta, znaki graficzne info-rmujące w sposób obrazkowy oraz wyznaczone i oznakowane specjalnym oświetleniem drogi ewakuacyjne. Brak jest natomiast  informacji przekazywanej w sposób dotykowy  lub głosowy.  Brak jest zainstalowanej pętli indukcyjnej oraz innych urządzeń wspomagających słyszenie.
  4. Do wnętrza  budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kopernika 9A i poszczególnych pomieszczeń, można wejść z  psem przewodnikiem oraz z psem asystującym.
  5. W sytuacjach wyjątkowych osoby ze  szczególnymi potrzebami mogą liczyć na pomoc bezpośrednią ze strony  personelu zatrudnionego w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kopernika 9A.
  6. Brak jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku MPEC w Łomży. 
do góry