Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łomży.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 • udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki.

 

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

 • Mariusz Paweł Kuryłowicz - Przewodniczący
 • Karol Miśkiewicz - Zastępca Przewodniczącego
 • Andrzej Nieciecki - sekretarz
 • Justyna Jabłońska - członek
 • Krzysztof Karwowski - członek
 • Sienkiewicz Urszula Luiza - członek

 

Zarząd Spółki

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza

 • Radosław Żegalski - Prezes Zarządu 

Metadane

Data publikacji : 19.03.2021
Data modyfikacji : 08.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Szymańska

Opcje strony

do góry